1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Các bài báo khoa học đã đăng tải của Giảng Viên Khoa

16-10-2017

BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃ XUẤT BẢN

KHOA THỦY SẢN

 

 

1.      TS.Lê Doãn Dũng, at al… (2016), “Đa dạng sinh học san hô cứng và hệ sinh thái rạn san hô ở một số vùng ven bờ miền Trung”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

2.      TS.Lê Doãn Dũng, at al… (2016), “Nghiên cứu các điều kiện thủy phân thịt hầu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas Thunberg, 1793) bằng hỗn hợp Enzynme neutrase và Flavozyme”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

3.      TS.Lê Doãn Dũng, at al… (2016), “Đa dạng thành phần loài sinh vật biển trong hệ sinh thái rạn san hô và vùng ven đảo biển Việt Nam”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

4.      Dung, L. D; at al… (2016), “Ontogenetic changes of the maxillula in Loxoconcha (Crustacea, Ostracoda, Podocopida), with a description of a new species from the Okinawa Islands (Japan)”, Zoologischer Anzeiger 262:43-56.

5.      Dung, L. D; at al… (2016), “A new interstitial ostracod species of the genus Paracobanocythere from Vietnam, with mitochondrial COI sequence data of three Asian species.”, Zookeys 559: 17- 33.       

6.      Dung, L. D; at al… (2015), “Evolutionary relationship among the three lineages in the genus Loxoconcha (Loxoconchidae, Ostracoda, Crustacea)”, The 51st JSSZ Annual Meeting- Hiroshima University, Japan).

7.      Dung, L. D; at al… (2014), “Chaetotaxy of maxillula in the species of the genus Loxoconcha from the view point of phylogeny”, First Meeting of Asian Ostracolodologis ts, Korea. 23rd-27th, June, 2014.

8.      Dung, L. D; at al… (2014), “Three new species of the genus Loxoconcha (Crustacea, Ostracoda, Podocopida) from the Okinawa Islands, Southern Japan”, Zootaxa 3896 (1): 147-165.

9.      Dung, L. D; at al… (2009), “Nha Trang Bay Marine Protected Area, Vietnam: Initial trends in coral structure and utilization (2002-2005)”, Aquatic Ecosystem Health&Manage ment Society. Volume 12 (3). ISSN 1463-4988.

10. Dung, L. D; at al… (2007), “Initial trends in fish assemblage and human utilization at Nha Trang Bay Marine Protected Area (2002-2005)”, Proceeding of the 11th International symposium on the efficient application and preservation of marine biological resources, Nha Trang, Vietnam, 1-2 November 2007.

11. TS.Lê Doãn Dũng, at al… (2011), “Kết quả bước đầu đánh giá hệ sinh thái san hô đỏ biển sâu vùng biển Nam Bộ”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

12. TS.Lê Doãn Dũng, at al… (2011), “Cơ sở khoa học cho việc thiết lập Khu bảo tồn Biển Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.”, Tuyển tập Nghiên cứu nghề cá biển. Kỷ niệm 50 năm thành lập Viện NCHS.

13. TS.Lê Doãn Dũng, at al… (2008), “Diện tích và cấu trúc rạn san hô tại 10 đảo dự kiến thiết lập khu bảo tồn biển ở vùng biển Việt Nam”, Tuyển tập các công trình nghiên cứu nghề cá biển - Tập V - Nhà XB Nông nghiệp.

14. TS.Lê Doãn Dũng, at al… (2005), “Hiện trạng hệ sinh thái rạn san hô và tiềm năng bảo tồn biển quần đảo Cô Tô- Quảng Ninh”, Tuyển tập các công trình nghiên cứu nghề cá biển - Tập III – Nhà XB Nông nghiệp.

15. TS.Lê Doãn Dũng, at al… (2005), “Một số kết quả thử nghiệm bước đầu về thả rạn và trồng phục hồi san hô ở vùng biển Cát Bà-Hải Phòng”, Tuyển tập các công trình nghiên cứu nghề cá biển - Tập III – Nhà XB Nông nghiệp.

16. TS.Lê Doãn Dũng, at al… (2007), “Bách khoa Thủy sản. Phần thứ hai. Nguồn lợi thủy sản, trang 175-183”, Hội Nghề cá Việt Nam - Nhà xuất bản Nông nghiệp.

17. ThS.Trần Quốc Đảm, at al… (2013), “Sàng lọc chủng vi khuẩn có khả năng sinh gelatinase từ đất và xác định một số đặc tính của enzyme thu được”, Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản - trường Đại học Nha Trang.

18. ThS.Nguyễn Thị Ngọc Hoài, at al… (2013), “Tối ưu hóa quá trình thủy phân protein từ đầu tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) bằng alcalase theo phương pháp mặt đáp ứng”, Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản - trường Đại học Nha Trang.

19. ThS.Nguyễn Thị Ngọc Hoài, at al… (2017), “Tối ưu hóa công đoạn ủ xi lô với acid lactic trong quá trình sản xuất chitin từ phế liệu tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) bằng phương pháp mặt đáp ứng”, Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản - trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Tp.HCM.

20. ThS.Nguyễn Thị Mỹ Lệ, at al… (2015), “Probiotic properties of Lactobacilli isolated from Vietnam traditional fermented food”, International Journal of Renewable Energy and Environmental Engineering. ISSN 2348-0157.

21. ThS.Nguyễn Thị Mỹ Lệ, at al… (2016), “Probiotic properties of Lactobacillus strains from fermented food and infant feaces”, Journal Of Science And Technology. ISSN 0866-708x.

22. ThS.Nguyễn Thị Mỹ Lệ, at al… (2017), “Use of whey protein for encapsulation and controled release of probiotic from protein microencapsulate in ẽ vivo porcine gastrointestinal contents”, Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM. ISSN 9786046709725.

 

 

 


Các tin khác
KHOA THỦY SẢN
Địa chỉ: Khoa Thủy sản - Tầng trệt Khu nhà B, 140 Lê Trọng Tân, P. Tây Thành, Q. Tân Phú, Tp. HCM
CƠ SỞ THỰC HÀNH
TẦNG TRỆT - TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH - 93 Tân Ký Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
Website: http://fof.hufi.edu.vn/