1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CNCBTS - HK2 (2019-2020)

25-03-2020

QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CNCBTS

         

          Để thống nhất phương pháp triển khai và thực hiện Đồ án học phần cho các nhóm/lớp cùng hệ đào tạo đạt hiệu quả và kết quả tốt. Quá trình thực hiện Đồ án học phần theo các bước sau đây:

Thời gian thực hiện đồ án 7 tuần tức từ ngày 23/3/2020 đến 09/5/2020

 

Bước 1: Gặp gỡ sinh viên và Giao nhận đề tài

 • Vào tuần 1 (Bắt đầu từ ngày 23/3/2020- 28/3/2020) GVHD lên lịch gặp sinh viên (online)
 • GVHD triển khai các qui định về việc thực hiện Đồ án. Đồng thời cho sinh viên đăng ký tự chọn đề tài thực hiện nộp cho GVHD.
 • Những sinh viên không đăng ký đề tài, GVHD giao đề tài cho sinh viên bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên đề tài mà GVHD đã chuẩn bị trước.
 • Thời gian thực hiện: 5 ngày (tuần 1)

Bước 2: Viết và phê duyệt đề cương

 • Sau khi đã nhận đề tài, SV viết đề cương đề tài theo mẫu (BM01), trình GVHD chỉnh sửa và xét duyệt đề cương.
 • GVHD nhận đề cương đồ án từ SV (Đề cương hoàn chỉnh file mềm) và gửi vào google drive của email doanchuyennganhcncbts08dhts@gmail.com để Bộ môn để duyệt đề cương đề tài và trả lại đề cương cho SV để thực hiện, đóng vào báo cáo đồ án.
 • Đồng thời GVHD tập hợp danh sách các đề tài đã giao cho sinh viên theo mẫu BM 00 trên file vi tính và nộp về giáo vụ khoa (egov) để ra quyết định công nhận đề tài, GVHD.
 • Thời gian thực hiện: tuần thứ 2: 30/3/2020 đến 04/4/2020

Bước 3: Thực hiện đồ án

 • SV tiến hành thực hiện đề tài đồ án theo đề cương đã được Bộ môn, GVHD xét duyệt.
 • Định kỳ hàng tuần, SV đến gặp GVHD để báo cáo tiến độ thực hiện ĐA và đề nghị GVHD hướng dẫn thêm các nội dung chưa thực hiện.
 • GVHD có trách nhiệm theo dõi tình hình thực hiện ĐA của SV và ký xác nhận quá trình thực hiện ĐA hàng tuần của SV vào Mẫu BM 02.
 • Thời gian thực hiện: từ tuần thứ 3 đến tuần thứ 7: 06/04/2020 đến 09/05/2020

Bước 4: Hoàn thiện và Nộp đồ án

 • SV tiến hành viết báo cáo ĐA học phần theo hướng dẫn trình bày đồ án HD 01 và trình GVHD để chỉnh sửa.
 • SV hoàn thiện và nộp báo cáo cho GVHD theo thời gian qui định.
 • Thời gian nộp báo cáo. Tuần 7: 09/5/2020

Bước 5: Chấm đồ án và thông báo điểm

 • GVHD sử dụng mẫu BM 07 để chấm báo cáo của sinh viên và nộp Bảng điểm và báo cáo về Khoa.
 • Thời gian thực hiện: tuần thứ 8 (11/5/2020 đến 16/5/2020)

 


KHOA THỦY SẢN
Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tân, P. Tây Thành, Q. Tân Phú, Tp. HCM => Văn phòng Khoa Thủy sản - Tầng trệt Khu nhà B
CƠ SỞ THỰC HÀNH
TẦNG TRỆT - TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH - 93 Tân Ký Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
Website: http://fof.hufi.edu.vn/